CE集群

分区名

节点名

数量

CPU型号

CPU主频(GHz) 单台CPU核数 GPU型号 GPU显存(G) 单台GPU卡数 单台内存(G)
kobilka-gpu kobilka-gpu01~19 19 Gold 6226R 2.90 32 RTX A6000 48 2 192
airs-cpu airs-cpu01~03 3 Gold 6230 2.10 80 384
warshel-cpu warshel-cpu01~03 3 Gold 6248 2.50 40 192
bayestat-cpu bayestat-cpu01 1 AMD EPYC 7742 2.25 64 256
bayestat-cpu bayestat-cpu02 1 AMD EPYC 7742 2.25 64 384
latticeqcd-dcu latticeqcd-dcu01 1 Gold 6330 2.00 56 Z100L 32 8 512
liulab-cpu01 liulab-cpu01 1 Gold 6330 2.00 56 512
liulab-cpu02 liulab-cpu02 1 Gold 6330H 2.00 96 1024

AI集群

节点名 数量 CPU型号 CPU主频(GHz) 单台CPU核数 GPU型号 GPU显存(G) 单台GPU卡数 单台内存(G)
deepbit-gpu01 1 Gold 6230R 2.10 52 Tesla V100S 32 8 768
deepbit-gpu02 1 Gold 6152 2.10 44 TITAN RTX 24 3 384
deepbit-gpu03 1 Gold 6230R 2.10 52 RTX 3090 24 8 768
deepbit-gpu04 1 Gold 6230R 2.10 52 RTX 3080 Ti 12 8 768
deepbit-gpu05 1 AMD EPYC 7543 2.80 64 A100 80 8 512
deepbit-gpu07 1 Gold 6230R 2.10 52 RTX 3090 24 8 768
deepbit-gpu08~09 2 AMD EPYC 7543 2.80 64 RTX 4090 24 8 1024
itso-gpu01~02 2 Silver 4216 2.10 32 Tesla V100 32 2 256
warshel-gpu01~04 4 Gold 5218 2.30 32 RTX 2080 Ti 11 8 192
sribd-gpu01 1 AMD EPYC 7742 64-Core Processor 2.25 128 A100-SXM4 40 8 1024
sribd-gpu02~03 2 CPU E5-2650 2.20 24 RTX 2080 Ti 11 4 128
sribd-gpu04~05 2 CPU E5-2650 2.20 24 TITAN Xp 12 4 128
kobilka-gpu20~21 2 Gold 6230 2.10 40 Tesla V100 32 4 384

OD集群

分区名 节点名 数量 CPU型号 CPU主频(GHz) 单台CPU核数 GPU型号 GPU显存(G) 单台GPU卡数 单台内存(G)
warshel-cpu warshel-cpu04~19 16 Gold 5218 2.30 32 192
sdsssl-gpu ondemand-mgt01
sdsssl-gpu01~05
6 Silver 4210R 2.40 20 RTX 4000 8 1 96
ccw-gpu sdsssl-gpu06 1 Silver 4214 2.20 24 RTX 2080 Ti 11 4 192
nclab-cpu nclab-cpu01 1 Silver 4214 2.20 24 64
nclab-gpu nclab-gpu01 1 E5-2699 v4 2.20 44 RTX2080 Ti 11 8 320
nclab-cpu nclab-cpu02 1 E5-2699 v4 2.20 44 384
nclab-cpu nclab-cpu03 1 E5-2699 v4 2.20 44 384
nclab-cpu nclab-sto01 1 E5-2603 v4 1.70 6 64

注意:部分资源不是对所有用户可见,如果您需要用哪类资源,实际在集群并没有找到该资源,请直接电话0755-23515305(孙老师),咨询该资源的开放情况。